KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Çetinler Dayanıklı Tüketim Mal. San. Tic. A.Ş.(“Çetinler”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

Çetinler olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Çetinler ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

Çetinler tarafından kişisel verilerinizin ne tür yöntemler aracılığıyla ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği ve saklandığı hakkında daha detaylı bilgi için Techfin Gizlilik Politikası bildirim’ ini inceleyebilirsiniz.

1- Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’ da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

Çetinler, kişisel verilerinizi, Çetinler ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahıs platformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.

2- Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?

Çetinler ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için Çetinler kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

Bu doğrultuda Çetinler; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve işleme almak, ödemelerinizi işleme almak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir.

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Çetinler, kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.

3- Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz Çetinler hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, Çetinler internet sitelerini ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Çetinler’ nun ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

4- Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Çetinler’ nun yurtiçi güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Çetinler standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda Çetinler, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

5- Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği Çetinler tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;

1- herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

2- kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

3- kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

4- kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

5- kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

6- kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

7- silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;

8- kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve

9- kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

7- Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?

KVKK Madde 11’de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı www.techfin.com.tr/musteri-girisi adresindeki giriş yaparak veya Çetinler tüketici hattı 08502553388’i arayarak kullanabilirsiniz.


ÇETİNLER DAYANIKLI TÜK. MAL. SAN. TİC. A.Ş.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak ÇETİNLER DAYANIKLI TÜK. MAL. SAN. TİC. A.Ş.(“Şirket”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımıza ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

 

Hangi Verilerinizi İşliyoruz

 

Kimlik
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Hissedar/Ortak
 • Çalışan
 • Çalışan Adayı
 • Veli / Vasi / Temsilci
İletişim
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Hissedar/Ortak
 • Çalışan
 • Çalışan Adayı
 • Veli / Vasi / Temsilci

 

Özlük
 • Çalışan
Hukuki İşlem
 • Veli / Vasi / Temsilci
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Hissedar/Ortak
 • Çalışan
 • Çalışan Adayı
 • Ziyaretçi
Müşteri İşlem
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Ziyaretçi
 • Veli / Vasi / Temsilci
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Hissedar/Ortak
 • Çalışan
 • Çalışan Adayı
İşlem Güvenliği
 • Çalışan
Risk Yönetimi
 • Ziyaretçi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Hissedar/Ortak
 • Çalışan
Finans
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Mesleki Deneyim
 • Çalışan
Pazarlama
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar
 • Çalışan
Sağlık Bilgileri
 • Çalışan
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri
 • Çalışan

 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.), Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz topluluk şirketleri, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; Müşteri tanıtım formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere (ÇETİNLER DAYANIKLI TÜK. MAL. SAN. TİC. A.Ş.). dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 2. e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 3. f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, “ilgili kişi bilgi talep formu“ belgesinin kullanılmasını, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.

 


ÇETİNLER GİZLİLİK POLİTİKASI

I- ÇETİNLER GİZLİLİK İLKELERİ

Aşağıdaki beş ilke, Çetinler’in gizliliğinize saygı gösterme yaklaşımının temelini oluşturmaktadır:

1- Kişisel bilgilerinizi bize vererek bize duyduğunuz güvene değer veriyoruz. Kişisel bilgilerinizi her zaman adil ve bu güvene uygun şekilde kullanacağız.

2- Kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız konusunda açık bilgi alma hakkınız bulunmaktadır. Topladığımız bilgiler, bunları nasıl kullandığımız, kiminle paylaştığımız ve endişelerinizin olması durumunda kiminle irtibata geçeceğiniz konusunda size karşı her zaman şeffaf olacağız.

3- Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığı konusunda endişeleriniz olması durumunda, bu endişeleri çözüme kavuşturmak için vakit kaybetmeden sizinle iş birliği yapacağız.

4- Bilgilerinizin istismar edilmemesi ve güvenli tutulması için uygun tüm önlemleri alacağız.

5- Geçerli tüm veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine uyacağız ve veri koruma yetkilileri ile iş birliği yapacağız. Veri koruma mevzuatının bulunmaması durumunda, veri koruması ile ilgili genel kabul görmüş ilkelere uygun olarak hareket edeceğiz.

ÇETİNLER gizliliğinizi korumayı ve kişisel bilgilerinizin korunmasını sağlamayı taahhüt eder. Bu Gizlilik Politikasında topladığımız kişisel bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız, ifşa ettiğimiz ve koruduğumuz açıklanmaktadır.

II- BU GİZLİLİK POLİTİKASI NE İÇİN GEÇERLİDİR

Bu Gizlilik Politikası, ÇETİNLER tarafından sundukları hizmetlerle bağlantılı olarak toplanan kişisel bilgiler için geçerlidir.

Bu bilgiler, destek hattımız, tüketici çağrı merkezleri, doğrudan pazarlama kampanyaları, çekilişler ve yarışmalar ile offline olarak ve internet sitelerimiz, üçüncü şahıs platformlarındaki markalı sayfalarımız ve ÇETİNLER tarafından veya adına işletilen bu tür internet siteleri veya üçüncü şahıs platformları (“ÇETİNLER iş ortakları”) üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar ile online olarak alınan bilgileri de kapsamaktadır.

Bu Gizlilik Politikası, geçerli ÇETİNLER Sitesinin kullanım hüküm ve koşullarının bir parçasını oluşturmaktadır. Kişisel bilgilerinizin korunmasından sorumlu ÇETİNLER şirketi hakkında daha fazla bilgi için, www.Çetinler.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu Gizlilik Politikası aşağıdakiler için geçerli değildir:

 1. ÇETİNLER Sitelerindeki bağlantılar yoluyla erişim sağladığınız Üçüncü Şahıs Siteleri tarafından toplanan bilgiler.
 2. Sponsoru olduğumuz veya katıldığımız Üçüncü Şahıs Sitelerindeki banner’ler, çekilişler ve diğer reklam veya promosyonlar.

Bu tür Üçüncü Şahıs Sitelerinin kendine ait gizlilik politikaları ile hüküm ve koşulları bulunabilir. Söz konusu Üçüncü Şahıs Sitelerini kullanmadan önce bunları okumanızı tavsiye ederiz.

III- ONAYINIZ

ÇETİNLER, sizin onayınız olmadan kişisel bilgilerinizi toplamayacak, kullanmayacak veya ifşa etmeyecektir. Çoğu durumda açık olarak onayınızı soracağız ancak bazı durumlarda eylem ve hareketlerinizden onay verdiğiniz sonucunu çıkarabiliriz. ÇETİNLER Sitesini kullanarak, ÇETİNLER şirketinin kişisel bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplamasına, kullanmasına ve ifşa etmesine izin vermiş olursunuz.

Kişisel bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında ele alınmayan amaçlar için kullanmamız gerektiğinde sizden ek onay isteyebiliriz. Bu onayı vermek zorunda değilsiniz, ancak vermemeniz halinde bazı aktivitelere katılımınız sınırlandırılabilir. Ek onay vermeniz halinde, bu Gizlilik Politikasının koşullarıyla bir aykırılık durumunda söz konusu onayın koşulları geçerli olacaktır.

Kişisel bilgilerinizin bu şekilde toplanmasını, kullanılmasını ve ifşa edilmesini kabul etmiyorsanız, lütfen ÇETİNLER Sitelerini kullanmayınız veya başka şekillerde ÇETİNLER’e kişisel bilgilerinizi vermeyiniz.

IV- ÇOCUKLAR

ÇETİNLER sitesi, yetişkinlerin kullanımına göre tasarlanmış olup, bunu amaçlamaktadır. Herhangi bir ÇETİNLER Sitesinin daha genç bir hedef kitleyi amaçlaması halinde, gerekli gördüğümüz veya geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerinin gerektirmesi halinde kişisel bilgileri toplamadan önce ebeveyn veya vasinin onayını alacağız (onay gerektiren yaş ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir). Ülkenizde ebeveyn izninin gerekli olduğu yaşta bir çocuksanız, anlayıp kabul etmek için bu Gizlilik Politikasının koşullarını ebeveyniniz veya vasinizle birlikte gözden geçirmelisiniz.

Onay alınmasını gerektiren bir durumda ebeveyn veya vasinin onayı alınmadan bilgi topladığımızı fark edersek, söz konusu bilgiyi mümkün olan en kısa zamanda sileceğiz.

ÇETİNLER Sitesinin belirli kısımlarına erişim ve/veya ödül, örnek veya diğer mükafatları alma hakkı belirli bir yaş ile sınırlı tutulabilir. Kişisel bilgileriniz, yaş doğrulama kontrolleri yapmak ve bu gibi yaş kısıtlamalarını uygulamak için kullanılabilir.

V- HANGİ BİLGİLERİNİZİ NE İÇİN TOPLARIZ

Bu Gizlilik Politikasında “kişisel bilgi” ile kastedilen kimliğinizi ortaya çıkaran bilgi veya bilgilerdir. TCKN – E-Devlet Şifresi – Ad Soyad – Kimlik Kartı – Ehliyet – Pasaport Bilgileri- Adres Bilgileriniz – GSM Bilgileriniz – Abonelik Bilgileriniz ve Borç Tutarları- Eğitim Durumunuz- SGK Bilgileriniz – Kayıtlı Araç ve Tapular- Vergi Borcu – İcra ve İdari Davalar ; içerir, ancak, alışveriş alışkanlıkları, tercihler ile hobileriniz ve ilgi alanlarımız gibi yaşam tarzınız veya tercihlerinizle ilgili diğer bilgileri de kapsayabilir.

Kişisel bilgilerinizi verdiğinizde doğrudan sizden bilgi edinebiliriz. Örneğin ödül çekilişleri veya yarışmalara kaydolduğunuzda, bilgi almak için kaydolduğunuzda, uygulamaları kullandığınızda, bizden bir ürün veya hizmet satın aldığınızda, anket doldurduğunuzda veya herhangi bir yorumda bulunduğunuzda ya da soru sorduğunuzda. Sizin hakkınızda farklı kaynaklardan kişisel bilgiler edinebiliriz.

Aldığımız bu bilgileri;

1- TCKN ve E-Devlet Şifresini; sizden aldığımız onay ile sizin adınıza E-Devlet sistemine giriş yapmak için talep ediyoruz

2- Adınız Soyadınızı; beyan ettiğiniz kişi olduğunuzu TCKN ile eşleştirmek için talep ediyoruz

3- Adınıza kayıtlı GSM Bilgilerinizi; yasal izinleri almak için onay, bilgilendirme ve ileride irtibat kurmamız gerektiği durumlarda size ulaşabilmek amacıyla talep ediyoruz

4- Kimlik Kartı – Ehliyet – Pasaport Bilgilerinize; iş ortaklarımıza sunduğunuz kimlik kartlarınızın gerçek olduğunu kontrol etmek amacıyla, E-devlet sisteminden ulaşıyoruz.

5- Adres Bilgilerinize ; İş ortaklarımıza beyan ettiğiniz adresin kayıtlı ikamet adresi olduğunu kontrol etmek için ulaşıyoruz.

6- Abonelik Bilgileriniz ve Borç Tutarlarınıza ; adınıza kayıtlı aboneliklere ödeme alışkanlıklarınızı kontrol etmek ve yasal takibe alınmış bir borcunuz var mı kontrol etmek amacıyla ulaşıyoruz.

7- Trafik Cezaları ve Ceza Puanlarınıza ; kurallara ne kadar uyduğunuzu ve uymadığınız kurallardan dolayı kesilen maddi cezaları ödeme alışkanlığınızı kontrol etmek amacıyla ulaşıyoruz

8- Eğitim Durumunuza ; aldığınız eğitim ile çalıştığınız işin uyumunu kontrol etmek, ayrıca işsiz kalırsanız eğer iş bulma potansiyelinizi kontrol etmek amacıyla ulaşıyoruz.

9- SGK Bilgilerinize ; Şu anda aktif sigortanızın devamlılığı , çalışma süreniz , brüt maaş tutarınız ve yapılan kesintiler, çalıştığınız firma bilgisi ve pozisyonunuzu kontrol etmek amacıyla ulaşıyoruz.

10- Kayıtlı Araç ve Tapularınıza : Adınıza kayıtlı tapu ve araç var mı, eğer varsa bunların üzerinden bir kişi/kurum ‘ un haciz/ipotek işlemi var mı diye kontrol etmek amacıyla ulaşıyoruz.

11- Vergi Borcunuzu ; ödemekle yükümlü olunan devlete karşı yükümlülüklerinizi ve ödeme alışkanlığınızı kontrol etmek amacı ile ulaşıyoruz.

12- İcra ve İdari Davalarınızı : varsa geçmişte veya günümüzde devam eden davalarınızın çeşitleri ve bu davalardan doğan alacak/verecek/cezaların kişinin gelirine etkisini hesaplamak amacıyla ulaşıyoruz.

VI- ÇETİNLER SİTELERİNİ KULLANDIĞINIZDA OTOMATİK OLARAK TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

Bu Gizlilik Politikası koşullarına ve geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine tabi olmak üzere, ÇETİNLER Sitelerini kullandığınızda, sizin hakkınızda otomatik olarak bilgi toplamak amacıyla çerezleri ve diğer araçları (web analitik araçları ve piksel etiketleri gibi) kullanırız. Otomatik olarak edindiğimiz bilgiler şunları içerebilir:

1- kullandığınız tarayıcı türüyle ilgili bilgi

2- görüntülediğiniz internet sayfalarına ilişkin ayrıntılar

3- IP adresiniz

4- tıkladığınız köprü bağlantıları

5- Adınız ve Soyadınız

6- Cep Telefonu Numaranız

İnternet tarayıcılarının çoğu ilk başta çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Ayarları, çerezleri engelleyecek veya aygıtınıza çerez gönderildiğinde sizi uyaracak şekilde değiştirebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakırsanız, ÇETİNLER Sitelerindeki deneyiminiz etkilenebilir.

VII- KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NASIL KULLANIRIZ

Kişisel bilgilerinizi:

1- size daha iyi ürünler ve daha iyi bir ÇETİNLER Sitesi deneyimi sunmak için kullanabiliriz.

2- izin vermeniz halinde veya daha önceden bizden bir ürün veya hizmet talep etmiş olmanız ve iletişimin önceki taleple ilgili veya bağlantılı olması ve geçerli yasalar tarafından belirlenen sürede yapılması kaydıyla ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetlerle ilgili olarak sizinle irtibata geçmek için kullanabiliriz

3- bizden talep ettiğiniz ürün veya hizmetleri tedarik etmek için kullanabiliriz. Belirli bir amaç için kişisel bilgi topladığımız durumlarda, işle ilgili meşru veya yasal gerekçelerle saklamamız gerekmediği sürece, bilgileri söz konusu amaç için gerekli olandan daha uzun süre tutmayacağız. Bilgilerin yanlışlıkla veya kötü niyetli olarak ortadan kaldırılmasını önlemek amacıyla, bilgileri hizmetlerimizden sildiğimizde, kalan kopyaları sunucularımızdan hemen silmeyiz veya bilgileri yedek sistemlerimizden kaldırmayız.

VIII- MOBİL MESAJ HİZMETLERİ

ÇETİNLER’den kablosuz veya mobil cihazınıza metin mesajları veya başka türlü mesajlar (kısa mesaj servisi veya SMS, gelişmiş mesaj servisi veya EMS veya multimedya mesaj servisi veya MMS gibi) alabileceğiniz bir hizmeti kullanıma koyabiliriz (“Mobil Mesaj Hizmetleri”). Mobil Mesaj Hizmetlerimizden birine kaydolduğunuzda, ÇETİNLER’den bu amaçla verdiğiniz adrese veya cep telefonu numarasına mesaj gönderilmesini kabul etmiş olursunuz (aşağıdaki Gizlilik haklarınız ve irtibata geçmeniz gereken kişiler bölümündeki talimatları izleyerek bu tür mesajları almamayı seçmediğiniz sürece).

Bu mesajlar için kablosuz operatörünüzün standart ücretlerinin geçerli olduğunu ve aşağıdaki Gizlilik haklarınız ve irtibata geçmeniz gereken kişiler bölümündeki talimatları izleyerek fikrinizi her zaman değiştirebileceğinizi anlamış bulunuyorsunuz.

Ücretler, kablosuz hesap faturanıza yansıtılıyorsa, ilgili ödeme bilgilerinizi sizden alarak operatörünüze verebileceğimizi kabul etmiş bulunuyorsunuz. Mobil Mesaj Hizmetlerine kaydolmak için kullandığınız kablosuz cihazın sahibi veya yetkili kullanıcısı olduğunuzu ve uygulanacak ücretleri onaylama yetkinizin bulunduğunu beyan etmiş oluyorsunuz. Her Mobil Mesaj Hizmetiyle ilgili belirli yaş kısıtlamaları ve diğer koşulları yerine getirmenin yanı sıra, adınız, metin mesajı, kablosuz adres veya cep telefonu numarası gibi kişisel bilgilerinizi kaydetmeniz de gerekebilir. Ayrıca, Mobil Mesaj Hizmetlerini kullandığınız süre boyunca mesajlarınızın tarihini, saatini ve içeriğini de elde edebiliriz. Mobil Mesaj Hizmetleri ile bağlantılı olarak elde ettiğimiz bilgileri, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanacağız. Ancak, kablosuz operatörünüz ve diğer hizmet sağlayıcılarının da kablosuz cihaz kullanımınızla ilgili bilgi toplayabileceğini ve bu uygulamaların kendi politikalarına tabi olduğunu unutmayınız.

Mobil Mesaj Hizmetlerinin, iletişimleri karmaşık ağlardan iletmek için radyo (ve başka araçlar) kullanan kablosuz sistemler aracılığıyla sağlandığını kabul ediyorsunuz. Mobil Mesaj Hizmeti kullanımınızın gizli veya güvenli olacağını garanti etmiyoruz ve yaşayabileceğiniz herhangi bir gizlilik veya güvenlik eksikliği konusunda sorumluluk kabul etmiyoruz. Durumunuza ve Mobil Mesaj Hizmetlerini kullanım amacınıza en uygun önlemleri ve güvenlik tedbirlerini almak sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, teknik sorunları ve/veya hizmetle ilgili şikayetleri belirlemek ve çözümlemek için operatörünüzdeki kablosuz ve/veya cep telefonu hesabınıza da erişim sağlayabiliriz.

IX- KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞIRIZ?

Genel kural olarak kişisel bilgilerinizi ÇETİNLER iş ortakları dışından herhangi biriyle paylaşmayız.

Ayrıca kişisel bilgilerinizi, bilgilerin yasal gerekçelerle ifşa edilmesinin gerekli olduğuna inandığımız durumlarda, ÇETİNLER ve iş ortakları dışındaki şirket, kuruluş veya kişilerle de paylaşabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi üçüncü bir şahısla paylaşırsak, söz konusu kişilerin bilgilerinizi güvende tutması, istismara karşı korumak için her türlü makul önlemi alması ve sadece bu Gizlilik Politikası ve geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak kullanmasını sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

ÇETİNLER, işimizin tamamını veya bir kısmını sattığımız kuruluşlar (örneğin, bir markanın satılmasıyla bağlantılı olarak) ya da bir birleşme, konsolidasyon, idare değişikliği, yeniden yapılanma veya işimizin tamamının veya bir kısmının tasfiyesi halleri hariç, kişisel bilgileri satmamaktadır.

X- KİŞİSEL BİLGİLERİN AKTARILMASI

Kişisel bilgilerinizi sizin adınıza işleyebilmeleri için kişisel bilgilerinizi yaşadığınız ülkeniz içindeki sunuculara veya güvenilir üçüncü şahıslara aktarabiliriz. Bir ÇETİNLER Sitesini kullanarak veya kişisel bilgilerinizi başka şekilde ÇETİNLER’e vererek, bu Gizlilik Politikasının koşulları ve geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak bunu yapmamıza izin vermiş olursunuz.

Birçok ülkedeki kişisel bilgilere yönelik yasal korumaların kendi ülkenizdekiyle aynı olmadığını unutmayınız. Kişisel bilgileriniz başka bir ülkedeyken, yasalara uygun olarak mahkemeler, kanun yürütme ve ulusal güvenlik yetkilileri bilgilerinize erişim sağlayabilir.

XI- KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KORUNMASI

Kişisel bilgilerinizi güvende tutmak için makul tüm önlemleri alıyoruz ve kişisel bilgilerinizi bizim için ele alan veya işleyen üçüncü şahısların da aynısını yapmasını gerektiriyoruz. Yetkisiz erişim, değiştirme veya istismarı önlemek amacıyla kişisel bilgilerinize erişim kısıtlıdır ve sadece bilmesi gereken çalışanlarımıza ve temsilcilerimize izin verilmektedir.

XII- KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel veriler, KVKK ve diğer mevzuat hükümleri ile işbu forma uygun olarak işlenmiş olsa dahi, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasıyla ilgili kişinin talebi olsun/olmasın bizzat ÇETİNLER tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. ÇETİNLER , verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan yeni tüm mevzuat hükümlerini yerine getirmeye elverişli idari ve teknik altyapıyı sağlayacaktır. ÇETİNLER verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan yeni tüm mevzuat hükümlerini uygulamakla mükelleftir.

XIII- GİZLİLİK HAKLARINIZ VE İRTİBAT

Kişisel bilgilerinizin nasıl ele alındığı konusunda sorularınız, yorumlarınız veya endişeleriniz varsa, ÇETİNLER Sitesinde sizi bu Gizlilik Politikasına yönlendiren İletişim bağlantısına tıklayarak bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ya da www.cetinleronline.com adresine gidin ve iletişim bağlantısına tıklayın. Talebiniz uygun ÇETİNLER grup şirketine yönlendirilecektir.

Aşağıdakileri bize bildirme hakkınız bulunmaktadır:

1- ileride sizinle irtibata geçmemizi istememek

2- sizin hakkınızda elimizde bulunan kişisel bilgilerin bir kopyasını istemek

3- kayıtlarımızdaki kişisel bilgilerinizi düzeltmemizi, güncellememizi veya silmemizi talep etmek

4- kişisel bilgilerinize ilişkin herhangi bir istismarı bildirmeyi istemek

Talebinizi işleme almamıza yardımcı olmak için, lütfen adınızı ve bilgilerinizi eksiksiz olarak veriniz.

XIV- GİZLİLİK POLİTİKAMIZDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Politikasını muhtelif zamanlarda ÇETİNLER Sitelerinde Gizlilik Politikasının güncel sürümünü yayınlayarak değiştirebiliriz. Önemli değişiklikler hakkında size makul bildirimlerde bulunulacaktır. Kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız hakkında bilgi sahibi olmak için sık sık ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

XV- DİĞER ÇETİNLER GİZLİLİK POLİTİKALARI

Bu Gizlilik Politikasına ek olarak, başka gizlilik koşulları veya politikalarına tabi özel kampanya veya promosyonlar olabilir. Bu tür kampanya veya promosyonlara katılmadan önce, katılmanız halinde uymak zorunda olacağınız ek koşul ve politikaları okumanızı öneririz. Ek gizlilik koşulları veya politikaları size fark edilir biçimde ulaştırılacaktır.


Sayın İlgili,

Firmamız ve İş Ortaklarında gerçekleştireceğiniz alışveriş sebebiyle tarafımızla paylaşmış olduğunuz E-Devlet sistemine bağlantı izni; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

 

Vermiş olduğunuz izin ile erişilecek bilgiler

 

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İkamet Bilgileri
 3. Adına Kayıtlı Cep Telefonu Numaraları
 4. Öğrenim Durumu
 5. Adına Kayıtlı Araçlar ve Durumu
 6. Vergi Durumu
 7. İcra Dosyaları
 8. Dava Dosyalarım
 9. Tapu Bilgileri ve Durumu
 10. Kurum Borç Bilgileri (Mobil İşletmeciler/Sabit Şebeke İşletmecileri/İnternet Servis Sağlayıcıları/Kablolu TV/Uydu Platform)
 11. Resmi Kimlik Bilgileri (Pasaport /  Sürücü Belgesi / Kimlik Kartı)
 12. Çiftçilik bilgisi
 13. Tarım bilgisi

 

Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili olarak ;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 2. e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 3. f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz

 

ÇETİNLER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tarafımıza vermiş olduğunuz onay ile erişilen bilgileriniz 2 yıl süre ile muhafaza edilecektir.

Aşağıdaki bölümü onaylayarak/imzalayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak anladığımı ve rıza gösterdiğimi kabul,  beyan ve taahhüt ederim.